โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
*เลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้ขอรับใบเสร็จ : (xxxxxxxxxxxxx) ไม่ต้องเติมขีด
ต้องการส่งใบเสร็จรับเงินไปที่
*e-Mail ของผู้ขอรับใบเสร็จ:
*เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขอรับใบเสร็จ: (08xxxxxxxx)
*ระบุ Customer No. (Ref.1) ที่ปรากฎในใบสั่งชำระ :
*ระบุ Customer No. (Ref.2) ที่ปรากฎในใบสั่งชำระ :

พิมพ์อักษรที่ปรากฎ